1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento reklamační řád je vystaven společností Jana Pepelanovová (PepeDerme), Gabinova 863/1, Praha 5, 152 00, zapsáno v živnostenském rejstříku, Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 5, DIČ: 09462112, tel.: +420 604 749 454, e-mail: obchod@pepederme.cz, (dále jen „prodávající“).

2. PODMÍNKY A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

2.1. Zákazník může uplatnit reklamaci písemně na adrese: Jana Pepelanovová, PepeDerme, Gabinova 863/1, 152 00 Praha, nebo e-mailem: obchod@pepederme.cz

2.2. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nákupním dokladem.

2.3. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila.

2.4. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (zejména vyhláška č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem). Při výměně nebo vrácení zboží je nutno vrátit nepoškozené zboží, bez známek užívání v původním nepoškozeném obalu.

2.5. Prodávající je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

2.6. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

3. ROZSAH PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

3.1. Práva a povinnosti prodávajícího a zákazníka ohledně záruky prodávajícího za jakost zboží při převzetí a práva zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

3.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si prodávající a zákazník ujednali, dále, že se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození zákazníkem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

3.4. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 3.2 výše, může zákazník požadovat i dodání nového zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady či výměny produktu.

3.5. Neodstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

3.6. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

3.7. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží, u kosmetiky je to vždy pouze do data spotřeby, uvedeného na obalu. Reklamace se nevztahuje na zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

3.8. Reklamaci lze vyřídit těmito způsoby:

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  • výměnou zboží
  • přiměřenou slevou z kupní ceny,
  • odstoupením od smlouvy.

3.9. Zákazník sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení reklamace, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího;

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

4.2. Reklamace se vyřizují v souladu s tímto reklamačním řádem, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími příslušnými právními předpisy.

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2020

0